ژاپن بحران اوکراین را نماد پایان دوران پساجنگ سرد می‌داند


تهران- ایرنا- گزارش سیاست سالانه وزارت امور خارجه ژاپن مشهور به کتاب آبی، بحران اوکراین را نماد پایان دوران پس از جنگ سرد می‌داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079654/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF