کانادا: چین در قطب شمال بسیار فعال شده است


تهران- ایرنا- آنیتا آناند وزیر دفاع ملی کانادا گفت که روسیه تنها تهدید در قطب شمال نیست بلکه چین نیز در این منطقه بسیار فعال شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091711/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85091711/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA