کره جنوبی نگران افزایش میزان اعتیاد در میان نوجوانان


تهران- ایرنا- «یون سوک یول» رئیس جمهور کره جنوبی روز سه شنبه متعهد شد جرایم مرتبط با مواد مخدر را ریشه کن کند و افزود توزیع گسترده مواد مخدر در میان نوجوانان بسیار شوکه کننده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086259/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86