کره شمالی از موتور سوخت جامد با رانش بالا رونمایی کرد


تهران- ایرنا- کره شمالی بامداد جمعه از آزمایش موفقیت آمیز یک موتور موشک قاره پیما با سوخت جامد خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971512/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84971512/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF