چین برای سالمندان دانشگاه راه‌اندازی می‌کند


تهران- ایرنا- «دونگ‌شنگ» مجموعه پژوهشی چین در توئیتی نوشت: چین در مواجهه با جمعیت سالخورده، دانشگاه ملی سالمندان را راه‌اندازی می‌کند و به دنبال ایجاد «جامعه یادگیری مادام‌العمر» است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84976421/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84976421/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF