کره شمالی تدابیر عملی برای بازدارندگی جنگی اتخاذ کرد


تهران- ایرنا- کره شمالی اعلام کرد که حزب حاکم کارگران این کشور در پاسخ به اقدامات آمریکا و کره جنوبی، تدابیر عملی و مهمی برای بازدارندگی جنگی اتخاذ کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054284/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%DA%A9%D8%B1%D8%AF