آمریکا درصدد تعمیر ناوهای جنگی خود در کارخانه‌های کشتی‌سازی ژاپن


تهران- ایرنا – نیروی دریایی آمریکا استفاده از کارخانه های کشتی سازی خصوصی ژاپن برای حفظ و نگهداری و تعمیرات ناوها به منظور کاهش خدمات را بررسی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121056/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85121056/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
  روایت رسانه آمریکایی از سفر مهم رئیس‌جمهوری ایران به چین